Pohyb je každodennou súčasťou v živote človeka. Šport by mal byť preto pravidelnou aktivitou každého z nás, či už z pohľadu prevencie, vitality, zdravia, tak aj z pohľadu zábavy alebo výkonnosti.


"DON'T BE THE SAME, BE BETTER"


Pokles pohybových, športových aktivít má za následok negatívne zdravotné dôsledky v každom veku. Prejavy zmien životného štýlu a pokles prirodzeného pohybu najmä u detí, mládeže, ale aj u dospelých a seniorov, má za následok vzrast obezity a častejší výskyt civilizačných chorôb. BE ACTIVE SPORTS ACADEMY sa snaží efektívne nastaviť a realizovať pohybové, športové aktivity na všetkých úrovniach života, aby sa stali pravidelnými rituálmi každého.


"FIND TIME TO BE  SPORTS ACTIVE. DOESN'T MATTER WHAT IT IS, JUST DO ANYTHING THAT CAN GIVE YOU JOY."


ZAMERANIE ŠPORTOVEJ AKADÉMIE:

 • Aktívna, športová starostlivosť z pohľadu vytvárania služieb, aktivít.
 • Vzbudiť záujem, nastaviť a pravidelne realizovať šport na všetkých úrovniach spoločenského života (privátny, verejný sektor).
 • Nastavenie správnych metodických postupov v každom športe a vekovej kategórii (senzitívne obdobia).
 • Starostlivosť o športovcov v zmysle identifikácie talentov, olympionikov a medailistov z vrcholných športových podujatí.
 • Osvetové aktivity k obnove športu. "Športovanie ako prevencia je najlacnejší nástroj z pohľadu zdravej spoločnosti".

 “Sport and physical activity are the low-cost, high-impact tool for healthy bodies, healthy minds and resilient communities” - IOC President Thomas Bach


CIELE ŠPORTOVEJ AKADÉMIE:

 • Profesionálny individuálny, kolektívny prístup a odborné personálne vedenie celého portfólia aktivít.
 • Poskytnutie adekvátnych indoor, outdoor priestorov pre realizáciu športových aktivít.
 • Vzdelávacie aktivity z najaktuálnejšej metodiky a riadenia športovej oblasti v zmysle sledovania aktuálnych svetových trendov.
 • Starostlivosť o sociálne slabších, talentovaných ale aj hendikepovaných športovcov.
 • Komunikácia s mestami a samosprávnymi krajmi smerom k šíreniu športových aktivít v okolí.
 • Komunikácia so športovými subjektmi v zmysle pomoci koordinácie športových aktivít.
 • Identifikácia najtalentovanejších športovcov a koordinácia ich športového rastu.

PORTFÓLIO AKTIVÍT:

 • ŠPORTOVÉ KEMPY – organizovanie športových kempov, sústredení zameraných na rozvoj konkrétnych cieľov v danom športe. (kondícia, koordinácia) - CERTIFIKÁT
 • ŠPORTOVÉ KONFERENCIE, KONGRESY, GALA-VEČERE – organizovanie tematických konferencií, kongresov, gala-večerov na aktuálne športové témy.
 • ŠPORTOVÉ, MOTIVAČNÉ, ŠPECIALIZOVANÉ PREDNÁŠKY – odborné prednášky na konkrétne aktuálne športové témy pod vedením kvalifikovaných odborníkov.
 • TRÉNINGY (individuálne, kolektívne) – tréningy pod odborným vedením zamerané na rozvoj všeobecných ako aj špecializovaných kondičných a koordinačných (aeróbnych, anaeróbnych) schopnosti v konkrétnom športe, prispôsobené požiadavkám športu a vekovým kategóriám. - CERTIFIKÁT
 • ZAŠPORTUJ SI SO ŠPORTOVOU OSOBNOSŤOU – možnosť pre firmy motivovať svojich zamestnancov k pohybovým aktivitám prostredníctvom známej športovej osobnosti, športovej legendy, olympionika zo Slovenskej asociácie olympionikov, ktorý ich motivuje k pravidelnému pohybu.
 • ŠPORTOVÉ HRY – pravidelne, odborne koordinované športové aktivity pre firmy, v rámci benefitov pre zamestnancov – športové firemné hry - CERTIFIKÁT
 • ŠPORT V MESTE - organizovanie mestských, športových, spoločenských, kultúrnych podujatí. - CERTIFIKÁT
 • DETSKÁ ATLETIKA – organizovanie pravidelných tréningov pre deti (6-10 rokov), zameraných na rozvoj všeobecných, všestranných pohybových kondičných a koordinačných schopností (rýchlosť, sila, vytrvalosť, obratnosť). Identifikácia talentov – informácia rodičom, športovým klubom - CERTIFIKÁT
 • ŠPORTOVÁ PSYCHOLÓGIA – odborné poradenstvo pre všetkých. Zostavenie individuálnych manuálov z pohľadu športovej psychológie.
 • STRAVOVANIE, ŠPORTOVÁ VÝŽIVA – odborné poradenstvo so zostavenín správneho jedálnička na mieru spolu s pitným režimom. Naučíme Vás vybudovať správne stravovacie návyky aj z pohľadu športovania.
 • ŠKOLA BEHU – Zasvätíme Vás do tajomstiev behu a bežeckej techniky. Ako mať radosť z behu v každom veku a splniť si svoje bežecké ciele. Nastavíme Vašu správnu pulzovú frekvenciu pri behu, ktorá je alfa-omega každého športu - CERTIFIKÁT
 • ŠPORTOVÁ AGENTÚRA, ŠPORTOVÝ AGENT – zastupovanie športovcov, hráčov v komunikácií s potenciálnym klubom, zamestnávateľom v zahraničí.
 • ŠPORTOVÉ PODUJATIA + MARKETINGOVÉ SLUŽBY - vytvorenie, nastavenie, riadenie a kontrola športových podujatí, marketingových športových produktov, plánov, stratégií. Budovanie vlastnej športovej značky.
 • DETSKÉ TÁBORY - Organizovanie detských táborov, zameraných na rôzne tématické okruhy s prioritou na šport.

BE ACTIVE

SPORTS ACADEMY

SKY PARK, Čulenová
851 01 Bratislava

SPORTS  MANAGER

Roman Hanzel

+421 917 905 248
roman@beactive.sk

 

© 2020 BE ɅCTIVE s. r. o. All rights reserved.